Adres
ul. Jasna 17 lok. 1
00-003 Warszawa

Telefon
022 . 826 52 36

Faks
022 . 826 52 37

E-Mail:
sekretariat@jasna17.pl


Nr Konta:
92144011010000000003217997

O mnie

 

Uko?czy?am z wyrˇ?nieniem studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jednocze?nie ko?cz?c Szko?? Prawa Angielskiego dzia?aj?c? przy Uniwersytecie. Od drugiego roku z uwagi na bardzo dobre wyniki w nauce studia odbywa?am w ramach Indywidualnego Toku Studiˇw, ktˇrego opiekunem by? prof. dr hab. Micha? Kulesza.

W roku 2000 zdalam egzaminy wstepne na aplikacje? adwokacka? prowadzona? przez Okregowa? Rade? Adwokacka? w Warszawie oraz na aplikacje? radcowsk─? prowadzon─? przez Okr─?gow─? Izb─? Radców Prawnych w Warszawie. Wybra??am aplikacj─? adwokack─?, któr─? uko??czy??am w roku 2004 zdaj─?c egzamin adwokacki z wynikiem celuj─?cym. Moim patronem podczas aplikacji by?? znakomity warszawski adwokat i wspania??y cz??owiek Mecenas Andrzej Kacprzycki.

Jeszcze w trakcie studiów podj─???am prac─? w du?źej, polsko-angielskiej kancelarii prawniczej, któr─? opu??ci??am na w??asne ?ź─?danie w roku 2002, przedk??adaj─?c ponad prac─? biurow─? prowadzenie spraw s─?dowych i tzw. prawo w akcji. Wspó??pracowa??am z wieloma warszawskimi adwokatami, zdobywaj─?c szlify u najlepszych przedstawicieli sto??ecznej palestry oraz przed wszelkimi s─?dami dost─?pnymi dla aplikanta, zarówno w Warszawie, jak i w ca??ej Polsce.

W roku 2009 uko??czy??am z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w ramach Studium Prawa Spó??ek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z kolei w roku 2011 uko??czy??am, tak?źe z wynikiem bardzo dobrym, Szko??─? Prawa Hiszpa??skiego przy Uniwersytecie Warszawskim prowadzon─? we wspó??pracy z Uniwersystetem w Cuenca w Hiszpanii. J─?zykiem wyk??adowym by?? w tej szkole hiszpa??ski.

Sama tak?źe wyk??ada??am - elementy prawa dla mened?źerów IT w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnice Warszawskiej. Dzia??a??am tak?źe na niwie korporacyjnej - by??am s─?dzi─? Wy?źszego S─?du Dyscyplinarnego Adwokatury przez dwie kadencje, przez jedn─? tak?źe jego wiceprezesem.

W roku 2015 przyj─?to mnie do organizacji zrzeszaj─?cej adwokatów zajmuj─?cych si─? prawem rodzinnym na ca??ym ??wiecie – co jest du?źym wyró?źnieniem, gdy?ź jestem drugim cz??onkiem tej organizacji w Polsce, a organizacja ta stawia sobie za cel zrzeszanie osób o wysokim poziomie merytorycznym, wi─?c zaliczenie w grono jej cz??onków to spory sukces!

Ciesz─? si─?, ?źe mog─? wykonywa─? zawód adwokata i s??u?źy─? innym swoj─? wiedz─? i do??wiadczeniem. Skutecznie i sprawnie.