Adres
ul. Jasna 17 lok. 1
00-003 Warszawa

Telefon
022 . 826 52 36

Faks
022 . 826 52 37

E-Mail:
sekretariat@jasna17.pl


Nr Konta:
92144011010000000003217997

Obsługa Klientów Korporacyjnych

 

Kancelaria obsługuje spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, podmioty działające w szeroko pojętej sferze służby zdrowia, oraz wszelkie inne osoby prawne.
Obsługa ta obejmuje następujące dziedziny:

 • Tworzenie dokumentów kreujących podmiot, rejestrację oraz doradztwo w bieżącym funkcjonowaniu podmiotu.
 • Doradztwo z zakresu prawa handlowego – transakcji gospodarczych: zamówień, dostaw, umów o roboty budowlane.
 • Doradztwo z zakresu prawa cywilnego – bieżąca obsługa wszelkich umów zawieranych przed przedsiębiorcę, w tym umów o dzieło, umów najmu i dzierżawy – ich zawarcia, rozwiązania, wypowiedzenia, zmiany.
 • Windykacja należności.
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy – przygotowywanie i opracowywanie wszystkich dokumentów dotyczących zawierania z pracownikami stosunków pracy, w tym następujących:
  • umowy o pracę,
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • regulaminy pracy,
  • regulaminy wynagradzania,
  • umowy o powierzeniu pracownikom mienia (telefony, samochody, komputery),

oraz opracowywania wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pracy, jak również zwolnienia pracowników z pracy w trybie zwykłym i dyscyplinarnym, jak też z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (reorganizacja, likwidacja stanowiska pracy) oraz wypowiedzenia zmieniające stosunek pracy,

 


 • Obsługę transakcji trans-granicznych – opracowanie kontraktów z udziałem podmiotów zagranicznych, udział w negocjacjach – także w języku angielskim i hiszpańskim.
 • Postępowanie naprawcze i upadłościowe – pomoc w opracowaniu wniosków sądowych z tym związanych, reprezentacja w tych postępowaniach, składanie środków odwoławczych od decyzji zapadających w tym postępowaniu.
 • Likwidację podmiotu.
Obsługa klientów korporacyjnych w każdym z powyższych zakresów zakłada zarówno bieżące doradztwo, jak również prowadzenie spraw sądowych, wiążących się ze wskazanymi wyżej postaciami działalności przedsiębiorcy oraz reprezentowanie przedsiębiorcy we wszystkich innych dotyczących go postępowaniach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych bądź karnych.