Adres
ul. Jasna 17 lok. 1
00-003 Warszawa

Telefon
022 . 826 52 36

Faks
022 . 826 52 37

E-Mail:
sekretariat@jasna17.pl


Nr Konta:
92144011010000000003217997

Prowadzenie Sporów Sądowych

 

We wszystkich zakresach opisanych w zakładce Obsługa klientów korporacyjnych oraz Obsługa klientów indywidualnych kancelaria może reprezentować swoich klientów przed organami państwowymi: sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, urzędami, sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi.

Prowadzenie sprawy sądowej poprzedzone jest zawsze spotkaniem, na którym diagnozowany jest stan sprawy oraz wskazywane regulacje prawne, które się będą w danej sytuacji stosowały, jak również wskazanie możliwych rozwiązań w zaistniałym stanie faktycznym. Także w toku sprawy, przed każdą rozprawą, w której udział klienta jest konieczny, odbywa się spotkanie, na którym omawiana jest kwestia zachowania się w sądzie oraz znaczenie zagadnień poruszanych podczas rozprawy.

Prowadzenie postępowań sądowych w  sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych obejmuje prowadzenie sporów oraz spraw w postępowaniu nieprocesowym przed:

 • Sądami Rejonowymi;
 • Sądami Okręgowymi;
 • Sądami Apelacyjnymi;
 • Sądem Najwyższym.
Oznacza to sporządzanie następujących dokumentów w tych postępowaniach:
 • pozwy,
 • wnioski wszczynające postępowanie nieprocesowe,
 • wnioski dowodowe,
 • wnioski o zabezpieczenie,
 • apelacje,
 • zażalenia,
 • skargi kasacyjne,
 • skargi o wznowienie,
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 


W ramach prowadzonych spraw oraz przed ich wniesieniem do Sądu możliwe jest przeprowadzenie rozmów ugodowych i przygotowanie projektów ugód sądowych.
Prowadzenie spraw gospodarczych dotyczy również rejestracji w KRS podmiotów oraz wprowadzania do KRS zmian dotyczących istniejących wpisów (sprawy rejestrowe).

Prowadzenie spraw egzekucyjnych obejmuje:

 • Pomoc w sporządzeniu wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej lub sądowej,
 • Wnoszenie powództw przeciwegzekucyjnych,
 • Wnoszenie skarg na czynności komornika,
 • Sporządzanie innych pism w postępowaniu egzekucyjnym, m.in. związanych z licytacją, przybiciem i przysądzeniem.
Prowadzenie spraw karnych obejmuje:
 • reprezentowanie Mocodawcy w postępowaniu karnym jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego, w tym również pokrzywdzonej osoby prawnej,
 • udział w postępowaniu sądowym jako obrońca lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,
 • udział w postępowaniu wykonawczym jako obrońca lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, w tym pomoc w sporządzaniu wniosków o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.